A może by tak otworzyć własny biznes?

własny biznesKażdy z Nas był kiedyś na etapie szukania pracy, zazwyczaj właśnie wtedy pojawia się pytanie „A może by tak otworzyć własny biznes?”. Sam pomysł na firmę to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Cała część organizacyjna pochłania mnóstwo czasu. Nie każdy też dysponuje środkami finansowymi na rozpoczęcie działalności. Chcąc ubiegać się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy, dofinansowanie z Unii Europejskiej czy chociażby kredyt musimy mieć sporządzony biznesplan. Co nie jest wcale takie proste i łatwe. W poniższym artykule pokażemy jak wygląda struktura biznesplanu oraz przybliżymy krótko co powinno znajdować się w każdej z części.

Strona tytułowa:

 • adresat (np. bank)
 • określenie przedsięwzięcia
 • koszt przedsięwzięcia
 • planowana wysokość inwestycji
 • inne źródła finansowania
 • wnioskodawca
 • adres wnioskodawcy
 • imię i nazwisko szefa
 • osoba odpowiedzialna za przedsięwzięcie i jej adres
 • autor biznesplanu
 • pieczęcie i podpisy
Streszczenie biznesplanu:

Zawiera esencjonalną charakterystykę przedsięwzięcia, główne założenia realizacyjne oraz oczekiwane skutki.

Charakterystyka firmy:

To krótka historia firmy lub przedsięwzięcia, jej cele, misje, status prawny, wielkość, sytuację rynku, konkurencyjność ofert, wartość majątku, źródło jego pochodzenia, kondycję finansową oraz inne istotne informacje.

Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy:

W tej części opisywane są umiejętności pracowników, wykształcenie, obowiązki osób zarządzających firmą, stosunki własnościowe, a także sposób podziału własności, role osób w zespole i opis systemu motywacyjnego.

Plan marketingowy:

Obejmuje analizę rynku, identyfikację klientów, lokalizację, dystrybucję, promocję oraz politykę cenową.

Plan organizacyjny:

Decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu firmy, organizuje ją oraz wszelkie działania przez nią prowadzone. Część ta powinna zawierać informacje o strukturze organizacyjnej, planie zatrudnienia, wymaganiach dotyczących pracowników, systemie wynagrodzeń, czasie pracy oraz systemie motywacyjnym.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia (dotyczy firm już istniejących, które ubiegają się o dodatkowe środki):

To spis czynności, które trzeba podjąć by zrealizować przedsięwzięcie. Kolejność i czas trwania poszczególnych działań oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań.

Opis i analiza rynku zbytu:

Umiejscawia firmę na rynku. Określa ważne kontakty krajowe oraz zagraniczne i inne powiązania z otoczeniem. Wypunktowuje najistotniejsze szanse oraz zagrożenia i ich konsekwencje. Wskazuje również działania, które należy podjąć by wyeliminować lub zminimalizować skutki zagrożeń i wykorzystania szans.

Prezentacja nowego przedsięwzięcia:

To przede wszystkim gruntowne uzasadnienie celu realizacji przedsięwzięcia.

Plan finansowy:
Rachunek zysków i strat, arkusz bilansowy, rachunek przepływów środków pieniężnych.
Analiza wrażliwości:

Określenie ryzyka nowego przedsięwzięcia.

Dodatkowo do biznesplanu dołączane są wszelkiego rodzaju załączniki, tj. zestawienia tabelaryczne zestawienia i wyliczenia.

Odpowiednio sporządzony biznesplan to klucz do sukcesu, tym bardziej jeżeli ubiegamy się o dofinansowanie naszego pomysłu.

Podziel się ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa